Villkor för Nimand A / S


1. Allmänt
Dessa villkor gäller för alla erbjudanden, försäljning, leveranser och serviceavtal, om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna.


2. Priser
Alla priser är i antingen DKK eller EURO och exklusive moms.


3. Betalning och äganderätts
Betalningsvillkor är netto postförskott. Köparen har inte rätt att hålla inne betalning. Genkäromål som Nimand A / S har inte erkänt.
Köparen betalar senare än överenskommet, Nimand A / S har rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen. Efterskott ska komma överens om 2%. månad eller en del av det när som helst resterande belopp. Det kommer genom att skicka påminnelser, kommer att betalas en förseningsavgift på kr. 100,00 plus moms per. påminnelse.
Köparen betalningar avskrivna upplupna räntor, avgifter och kostnader, sedan mot den huvudansvarige.
Äganderätten till sålda varor kommer att förbli med Nimand A / S tills hela inköpspriset plus ränta och kostnader betalas. Köparen är skyldig att hålla köpt tillräckligt försäkringsskydd och klistra sälja som garanteras av försäkringen tills hela köpesumman är betald. Vid köparens brott kan Nimand A / S ta tillbaka de sålda i enlighet med kreditavtalet lagen varor.

4. Leverans
Leverans sker ex lager Nimand A / S adress.
Nimand A / S frånsäger sig allt ansvar för poster förlorade i transit till kunden eller skadade på vägen.
Utfört arbete eller gjorde leverans till kund med montör beräknad kr. 5,45 per. kilometer.
Tekniker servicetiden och körtid, kr. 757,00 kväll och helg avgift på 50% och söndag och helgdag tillägg 100%
Leveranskostnaderna, porto och försäkring, med tanke på alla leveranser från Nimand A / S inte annat avtalats.
Leveranstiderna är, om inte annat avtalats, vägledande och beräknas från den tidpunkt då Nimand A / S är i besittning av all information till leveranssäkerhet. Det blir ingen köpare skadestånd för förseningar i leverans och köparen inte har rätt att säga upp avtalet på grund av det.
Nimand A / S väljer typ av leverans inte annat avtalats mellan parterna.

5. Ordering Fel
Varor är i allmänhet inte returneras.
Skriftligt avtal kan i särskilda fall avbrytas order på lager eller returnera oöppnad originalförpackning. Order för leverans objekt kan inte annulleras och sådana varor ska aldrig återvända. Nimand A / S förbehåller sig rätten att skicka tillbaka varan / annullering av order att göra en utsättning avgift på 15% av fakturabeloppet, dock min. kr. 150,00. Godkända returnerade varor krediteras rådande marknadspriser.

6. Produktinformation
Priserna kan komma att ändras och tillgång till information i broschyrer och annat försäljningsmaterial. Anspråk som en följd av någon förändring och tillgänglighet kan inte åberopas mot Nimand A / S
Om Nimand A / S har åtagit sig att tillhandahålla service till ett separat avtal omfattar trafikplikt enbart de produkter som säljs.

7. Immateriella rättigheter
Varje leverans av produkter sker med avseende på innehavaren res immateriella rättigheter och Nimand A / S har inget ansvar för köparen agerar i strid med dessa rättigheter.


8. Defekter
Nimand A / S är ansvarig för fel på grund av felaktig konstruktion, material eller utförande, och som verkar inom ett år från den dag då leveransen skedde. För delar som byts ut eller repareras, den tidsfrist på tre månader.


Köparen är skyldig omedelbart efter mottagandet för att göra en noggrann undersökning av de produkter som levereras. Om köparen vill göra anspråk på en defekt, måste köparen omedelbart och utan dröjsmål för att ge Nimand A / S skriftligen med angivande av felet. Om köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt felet och inte klaga som sagt, kan köparen senast anspråk på felet. Finns det otillåtna ändringar eller ändringar av levereras utan Nimand A / S skriftliga medgivande, undantas Nimand A / S från allt ansvar.

Köparens egen bekostnad skyldighet själva och på eget ansvar, att se till att köpa elektronisk utrustning som är ansluten matningsspänning med jord och med maximal kontaktmotstånd på 10 ohm till jord. Nimand A / S betonar att detta arbete ska utföras av en behörig elektriker och i enlighet med tung gällande lagstiftning med lämpliga meddelanden därav.

Köparens egen bekostnad skyldighet själva och på eget ansvar, att se till att köpa, dryck utrustning, tillsammans vandforsying med en vandtryk- och vattenmängd som utrustning kräver betydelse. Specifikation av utrustning. Nimand A / S betonar att detta arbete bör utföras av behörig installatör och i enlighet med VVS, värme och avlopp lagstiftning med lämpliga meddelanden därav.

Köparens egen bekostnad och riskera själva är ansvariga för att se till att den inköpta utrustningen underhålls av underhåll och rengöring instruktioner som är allmänt tillgängliga runt utrustningen på Nimand A / S webbplats så att utrustningen fortsätter att uppfylla levensmiddelkontrollens regler och riktlinjer.

Köparens egen bekostnad och risk manager för utrustningen kan fortsätta att godkännas av levensmiddelkontrollen FSV. hälsningar FKM (i kontakt med livsmedel Materials). Nimand A / S frånsäger sig alla avseenden någon skyldighet, om du inte använder FKM godkendte- delar och rengöringsprodukter i- eller utrustning.

Nimand A / S leveranser och tillåta endast FKM godkända produkter för fødevareprodu producerande maskiner.

Nimand A / S mottagit några klagomål, be köparen att returnera påstått defekta varor på köparens risk och bekostnad Nimand A / S i originalförpackning.

Nimand A / S förbehåller sig rätten att ta emot endast den påstådda defekta delen.

Nimand A / S förbehåller sig rätten att testa produkter som returneras baserat på fel eller brister. Där Nimand A / S, återvände produkten efter slutförandet av testet inte är defekt, kommer produkten att returneras till köparen med insamling av förbrukade testtid. Kostnaden är kr. 378,50 dkk per. startade halv timme.
Nimand A / S kan välja att avhjälpa felet genom reparation, byta ut varor med ett minimum av liknande produkt eller återbetala inköps av aktuella dagspriser vid tidpunkten ett påstående.

9. Ansvarsbegränsning
Ett påstående mot Nimand A / S får inte överstiga det fakturerade beloppet för varan säljs.

Nimand A / S ansvar är begränsat till direkta förluster och Nimand A / S kan inte hållas ansvarig för utebliven vinst förluster eller andra indirekta förluster.

Nimand A / S ska inte vara ansvarigt för förseningar eller defekter orsakade genom reparation eller utbyte eller försök.

Nimand A / S ska inte vara ansvarig om följande villkor hindrar efterlevnad av kontrakt eller blir oskäligt betungande (force majeure):
Arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte har någon kontroll, såsom brand, krig, mobilisering eller liknande, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän brist på varor, inskränkningar bränsle och defekter eller förseningar i leveranser från underleverantör orsakas av någon av ovanstående omständigheter eller omständigheter, dessutom, som i huvudsak har försvårat Nimand A / S fullgörande av avtalet. Omständigheter som nämnts, som hade inträffat före av erbjudandet / avtal om befrielse endast om deras inverkan på fullgörandet av avtalet inte kunde förutses vid denna tidpunkt.

10. Produktansvar
Nimand A / S är ansvarig för personskador i enlighet med nr. Lag 371 av 7/6 1989 om produktansvar.
För skada på egendom är Nimand A / S endast ansvarigt om det kan bevisas att skadan orsakades av vårdslöshet av Nimand A / S eller andra som Nimand A / S är ansvarig.
Ansvaret för kommersiell skada egendom är begränsat till max. kr. 5,000,000.00.
Nimand A / S ansvarar inte för utebliven vinst eller andra indirekta förluster.
I den mån Nimand A / S till en tredje part ådrar sig ansvar, är köparen skyldig att ersätta säljaren i samma utsträckning som säljaren av den tidigare gränsen sitt ansvar.


11. Överföring av rättigheter och skyldigheter
Nimand A / S har rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part.

12. Tvister
Varje tvist mellan Nimand A / S och köparen skall avgöras enligt dansk lag med Aalborg tingsrätt / High Court som den överenskomna platsen, se. ZPO § 245, om talan Nimand A / S mot köparen eller köparen mot Nimand A / S

13. kortavgift på butik
Nimand A / S ställer kortavgift för alla avslut genom butiken med danska och utländska kontokort. Avgifter bestäms av listpriserna som anges av näten (ex. PBS).

Det för tryckfel och förändringar.
© 16 augusti 2016. Nimand A / S